Lego Star Wars

Lego Star Wars

06 Apr 2012
Galactic Republica a fost hotA￯rA￯rea Guvernului din galaxie care a existat pentru mai mult de 25 de mii de ani, pA￯nA￯ la stabilirea a Imperiului Galactic A￯n 19 BBY. De-a lungul existenA￯ei sale, statul a fost cunoscut sub numele de Republica. A￯n epoca post-Republica A￯i dincolo de, a fost amintit ca Old Republic, a fost, de asemenea, foarte rar cunoscut sub numele de Republica GalacticA￯ primul. La ori, Ordinul vechiul termen a fost folosit pentru a descrie Republicii.

Republica Galactica a fost o democraA￯ie reprezentativA￯, compus din diferite sisteme stelare, sectoare A￯i lumi membre pe tot parcursul cea mai mare a galaxiei cunoscute. Guvernul central a constat A￯n trei ramuri: legislativA￯, executivA￯ A￯i judecA￯toreascA￯.Primul a fost Senatului Galactic, un corp de reprezentanA￯i aleA￯i sau numiA￯i. AtribuA￯iilor sale principale incluse litigiile de mediere de la planetar galactic-scarA￯ probleme; reglementarea rute comerciale A￯ntre sisteme stelare, A￯i A￯n teorie a reprezentat interesele cetA￯A￯enilor Republicii.Biroul Cancelarului Suprem a fost omologul sA￯u executiv al Senatului.Cancelarul Suprem a fost ales din rA￯ndurile Senatului de cA￯tre membrii sA￯i. Ca lider al Senatului A￯i reprezentantul general al Republicii, a avut loc, de asemenea, cancelarul A￯eful titluri de stat A￯i preA￯edinte.Ramura judiciarA￯ a constat A￯n Curtea SupremA￯ de JustiA￯ie A￯i instanA￯ele inferioare regionale.Curtea SupremA￯ a fost alcA￯tuit din doisprezece judecA￯tori, unul dintre care a deA￯inut poziA￯ia de lider de JustiA￯ie A￯ef.

Alete insemnari din blog

Nu exista insemnari
Recomandari